Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

 

-REGULAMIN-

Sklep internetowy Pepio.pl działający pod adresem http://www.pepio.pl („Sklep Internetowy”) jest platformą prowadzoną przez:

Pepio.pl sp. z o.o.
ul. Pszenna 6
48-130 Pilszcz
REGON: 363021587
NIP: PL 7481582739
wpisana do Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu pod numerem KRS:587114.

DEFINICJE

Spółka - Pepio.pl sp. z o.o. ul. Pszenna 6, 48-130 Pilszcz
Klient Sklepu - osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną zgodnie z art. 331 § 1 kodeksu cywilnego
Magazyn – magazyn zlokalizowany w Pilszczu 48-130, ul. Pszenna 6,  w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.
Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności.
Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu.
Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Spółki podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności 

§1 Warunki realizacji zamówienia

1. Klientem Sklepu Internetowego może być wyłącznie osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
2. Klient może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.pepio.pl Klient składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na Stronie produktowej polecenia „DO KOSZYKA”, a następnie wskazanie w Koszyku sposobu odbioru i płatności, oraz potwierdzenie zamówienia.
3. W Koszyku, Klient wskazuje zamawiane produkty oraz ich ilość.
4. Procedura składania zamówienia obejmuje polecenia „DO KOSZYKA”, „KOSZYK”, „PRZEJDŹ DO ZAMÓWIENIA”, „SPOSÓB ZAPŁATY”, „DOSTAWA”, „REJESTRACJA”, „LOGOWANIE”, „DANE PŁATNOŚCI”, „DANE FAKTURY” „NEWSLETTER”, „AKCEPTACJA WARUNKÓW”, „KONTROLA ZAMÓWIENIA”, „ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA”.
Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia.
5. Po złożeniu zamówienia, Spółka przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia oraz dane konta logowania. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem Spółki o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4 powyżej.
6. Przedmiot zamówienia dostarczany jest na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
7. Spółka zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych kanałów dostawy zamówień oraz form płatności, w odniesieniu do wskazanych przez Spółkę produktów, kategorii produktowych lub liczby zamawianych produktów.
8. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Spółki nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Spółka poinformuje Klienta o zaistniałem sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.
9. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Klient posiada uprawnienie do:
a) anulowania całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Spółka będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);
b) anulowania zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Spółka będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
c) podziału zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
10. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Spółka poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres e-mail wskazany w zamówieniu lub telefonicznie w dniu następnym (roboczym)  licząc od daty zawarcia umowy. 
11. Klient jest zobligowany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym. Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.
12. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

§2 Ceny produktów

1. Spółka zamieszcza informacje o produktach na stronie Sklepu Internetowego i sprzedaje ww. produkty za pośrednictwem Internetu.
2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy produkcie:
a) Zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
b) Nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana w Koszyku w chwili składania zamówienia przez Klienta na stronie Sklepu Internetowego.
4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta całego zamówienia.
5. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
6. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§3 Modyfikacja zamówienia

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Spółkę wysyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta. Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. Zasady zwrotu należności Klientom zostały szczegółowo opisane w § 9 poniżej.
2. Zmian można dokonywać kontaktując się ze Spółką drogą:
a) elektroniczną: pepio.polska@gmail.com
b) telefoniczną: +48 724 181 281.

§4 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. Zapłaty można dokonać:
Gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego.
2. Klient nie ma możliwości zapłacenia za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze.
3. Przelewem na konto Pepio.pl 67 1090 1766 0000 0001 3177 7528

§5 Czas realizacji zamówień

Spółka może zamieścić na Stronie produktowej informację o liczbie dni roboczych, tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Ww. informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.

§6 Warunki reklamacji

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Spółkę o stwierdzonej niezgodności.
2. Spółka w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
3. Warunkiem koniecznym, aby Spółka rozpatrzyła reklamację jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.
4. Reklamację należy odesłać na adres: Pepio.pl, Pilszcz ul. Pszenna 6, 48-130 Pilszcz za pośrednictwem poczty (przesyłką ekonomiczną). W przypadku uznania reklamacji za zasadną Spółka zwróci Klientowi koszty przesyłki. W przypadku dostarczenia Klientowi przedmiotu zamówienia przesyłką opłacaną za pobraniem, zwrot kosztów zamówienia nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w § 9 poniżej.
5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Spółka naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 

§7 Warunki gwarancji

1. Produkty sprzedawane przez Spółkę są objęte gwarancją. 
2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Spółka jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Spółki;
b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy w związku z niezgodnością produktu z jego opisem.

§8 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze wysłane, kontaktując się ze Spółką, w sposób odpowiedni do §3 ust. 2 powyżej.
2. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową może zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych od otrzymania zrealizowanego zamówienia.
3. Klient, o którym mowa w ust. 2 powyżej może dokonać zwrotu zakupionych produktów, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, jeżeli w terminie 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych od daty otrzymania przedmiotu zamówienia złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokona następnie zwrotu odebranych produktów w stanie niepogorszonym. Wzór oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy dołączany jest każdorazowo do przesyłki.
4. Klient, o którym mowa w ust. 2 powyżej, może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części po odebraniu przesyłki dostarczonej pocztą lub kurierem w ciągu 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych od odbioru. Wówczas zwracane produkty składające się na zamówienie należy odesłać na adres: Pepio.pl, ul. Pszenna 6, 48-130 Pilszcz.
5. Wszelkie płatności między stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. 
6. Spółka nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 

§9 Zwrot należności Klientom

1. Spółka dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej;
c) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.
2. Spółka dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta).
3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Spółce numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Spółce takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
 

§10 Promocje

1. Na stronach Sklepu Internetowego mogą znajdować się informacje o promocjach (dalej zwane „Promocjami”). Promocje dzielą się na:
a) promocje produktowe – obniżające cenę produktu, zgodnie z rabatem, kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;
b) promocje wartościowe - obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub wartościowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie promocji lub w newsletterze;
c) pakiety promocyjne: przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy produkt. Promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się na stronie promocji;
d) zestawy promocyjne: przy zakupie - wyłączenie na stronie produktowej - zestawu promocyjnego, składającego się przynajmniej z dwóch produktów zamieszczonych w boxie promocyjnym, Klient otrzymuje rabat na wszystkie produkty wchodzące w skład zestawu z wyjątkiem najdroższego z nich.
2. Promocje mogą być związane z kodem rabatowym to znaczy, że warunkiem skorzystania z promocji jest konieczność podania kodu rabatowego podczas składania Zamówienia.
3. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.
4. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.
5. Pakiety i zestawy promocyjne mogą być dostarczone Klientowi, jeżeli wszystkie produkty wchodzące w ich skład zostaną skompletowane w Magazynie.
6. W przypadku braku w Magazynie któregokolwiek z produktów wchodzącego w skład zamówionego pakietu lub zestawu promocyjnego, Spółka ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia.
7. Przy reklamacji, Klient może, zareklamować jeden produkt z pakietu lub zestawu promocyjnego zestawu Razem Taniej. Zwrot ceny za dany produkt nastąpi wówczas po uwzględnieniu udzielonego rabatu związanego ze sprzedażą produktu w pakiecie lub zestawie promocyjnym.
8. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, zwrot, o którym mowa w §8 powyżej może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości zwrócenia pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego.
9. W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.

§11 Dane osobowe

1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak konieczne do dokonania rejestracji oraz realizowania zamówień Klienta w Sklepie Internetowym.
2. Dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane w celu umożliwienia Klientowi korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym realizacji złożonego zamówienia. Dane Klienta będą również przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu przesyłania informacji dotyczących nowych produktów, usług oraz promocji oferowanych przez Sklep Internetowy.
3. Administratorem danych osobowych Klienta jest Pepio.pl sp. z o. o. ul. Pszenna 6, 48-130 Pilszcz
4. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.
5. Klienci Sklepu Internetowego mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

§12 Newsletter

1. Klient ma możliwość zaprenumerowania biuletynu informacyjnego (Newsletter) Sklepu Internetowego.
2. Klient będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na dostarczanie mu przez Sklep Internetowy korespondencji drogą elektroniczną.
3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newsletter, kontaktując się ze Spółką.

§13 Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
2. Informacje o produkcie są informacjami od producenta, a sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji o produkcie, z tym, że sprzedawca całkowicie się dystansuje od informacji podanych przez producenta.
3. Spółka dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże Spółka nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.
4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
5. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu dostępnego w Sklepie Internetowym wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego produktu. 
6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r., poz. 271).
7. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r., poz. 1117).
8. W celu prawidłowego korzystania z serwisu www.montego.pl wymagane są:
a) System operacyjny WINDOWS XP i systemy nowsze lub systemy z rodziny LINUX oraz
b) Przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.X lub wersja wyższa, FIREFOX 2.0 lub wersja wyższa, OPERA 6 lub wersja wyższa, Google Chrome 2.0 lub wyższa.
9. Klient akceptując niniejszy Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Spółce statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym www.montego.pl. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.
10. W celu śledzenia zmian statystycznych oraz zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego.
11. Klient ma obowiązek przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
12. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01 2016 roku.
13. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie www.montego.pl/ zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
 
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl